Съобщение

„СОЛВЕНТ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“.

Номер на проектното досие: BG-RRP-3.004-0535

Договор No: BG-RRP-3.004-0535-C01

Наименование на проекта: „Технологична модернизация в предприятието“

Дата на сключване на договора: 10.04.2023г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.04.2024г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Русе

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 497 130 лв.

Размер на БФП (в лева): 248 565 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 248 565 лв.

Размер на финансирането от Съюза (в лева): 248 565 лв.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиването на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет на „СОЛВЕНТ“ ЕООД.

Главна цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на производството на „СОЛВЕНТ“ ЕООД, разширяване на производствения капацитет и усъвършенстване на възможностите за модернизация и цифровизация на процесите, чрез закупуване на Пакетно разкройващ циркуляр- 1 бр. и Автоматична едностранна кантираща машина- 1 бр. В резултат от изпълнението на проекта се очаква постигането и на следните специфични цели:

  • Повишаване на ефективността на производството, чрез намаляване на себестойността на продуктите;
  • Повишаване качеството на произвежданата продукция, чрез цифровизация и модернизиране на технологичните

процеси на производството;

  • Въвеждане на нови машини и технологии с акцент върху дигитализацията, които ще позволят предлагането на по- качествени продукти.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СОЛВЕНТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД ЕФК, Министерство на иновациите и растежа.


Съобщение

„СОЛВЕНТ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-0422

Договор No: BG16RFOP002-2.089-0422-C01

Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дата на сключване на договора: 26.10.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 26.01.2022 г. Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Русе

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 50 000.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.

Размер на финансирането от Съюза (в лева): 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот от минимум 500 000 лв., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” С ДОГОВОР No: BG16RFOP002-2.089-0422-C01