Съобщение

„СОЛВЕНТ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-0422
Договор No: BG16RFOP002-2.089-0422-C01
Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Дата на сключване на договора: 26.10.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 26.01.2022 г. Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Русе
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 50 000.00 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.
Размер на финансирането от Съюза (в лева): 50 000.00 лв.
Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот от минимум 500 000 лв., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” С ДОГОВОР No: BG16RFOP002-2.089-0422-C01